Jsou ceny energií z pohledu budoucího vývoje stále ještě nízké?

13.10.2019

Smyslem energetického managementu (dále jen EM) je efektivně spotřebovávat energie a vodu. Tato jednoduchá věta má obrovský dopad na život lidstva na této planetě. Vypadá to velmi nadneseně? Možná že ano, ale když se nad tím zamyslíme, je to holý fakt.

Aplikovaný EM je ve své podstatě naprosto přirozený projev chování jednotlivce ke zdrojům, které využívá v každodenním životě.

Aneb bereme energetický management opravdu vážně?

Proč je dnes efektivní využívání energií a vody problém? Odpověď je poměrně jednoduchá. Náš život, do kterého patří bydlení, užívání budov pro vzdělávání, kulturu a výrobu, je velmi komplikovaný. Koneční uživatelé tepla, elektřiny a vody jsou odděleni od těchto zdrojů a netuší, kolik čerpání zdrojů vlastně stojí. Nemají přehled o tom, v jakém množství se zdroje spotřebovávají. To vede ke ztrátě odpovědnosti za spotřebu.

V současné dobe i špičkově technologicky vybavené budovy a zařízení poskytují uživatelům údaje o čerpání zdrojů pouze zprostředkovaně, v podobě měsíčních nebo ročních nákladů. To je určitá zpětná vazba, která by nás měla ve spotřebě korigovat. Pro efektivní hospodaření s energiemi je však zásadní jejich trvalý dohled (monitoring), ideálně v on-line režimu. Mohli bychom si myslet, že v 21. stolení, v technologicky pokročilé době, je to samozřejmá věc, ovšem realita je opačná. Vybavenost i naprosto moderních budov neposkytuje jejich uživatelům dostatečné informace o spotřebě energií a vody. Bohužel to stále většině lidí nevadí, přestože za to platí. Když se trochu zamyslíme, z výše uvedených premis bychom mohli usoudit, že cena za energie a vodu je pravděpodobně stále příliš nízká, takže lidem nevadí, když spotřebují nějaké ty kilowatty a kubíky navíc.

Naše společnost se zabývá on-line monitoringem spotřeby energií a vody posledních deset let. Nemáme to snadné, uvážíme-li, že hlavní motivací našich zákazníků k zavedení on-line monitoringu bohužel nebylo hledání úspor, ale pokud možno komfortně, rychle a spravedlivě vyfakturovat každý měsíc energie a vodu nájemcům. Nejednalo se o EM s cílem efektivně spotřebovávat zdroje.

V posledních třech letech se přístup zákazníků mění a objevují se společnosti, kterým již na spotřebě záleží. Ty můžeme rozdělit podle postoje k této problematice:

  • Zákazníci, kteří provozují objekty určené k nájmu - obchodní centra, logistické parky apod. Ti začínají vnímat monitoring spotřeb energií a vody v on-line režimu jako přidanou hodnotu, a to nejen k hodnotě dané nemovitosti, resp. zatraktivnění nabídky pronájmu, ale také z hlediska časové efektivity zpracování vyúčtování energií a služeb.
  • Další zákazníci jsou obvykle na "druhém břehu", tzn. jsou to nájemci prostor v obchodních centrech, logistických parcích atd. Často jsou to provozovatelé různých řetězců, ale např. i čerpacích stanic. A ti začínají hledat řešení, jak uceleně získat data z "obyčejných" elektroměrů, plynoměrů a/nebo vodoměrů, kdy motivací bývá právě úspora mandatorních výdajů na energie a často také absence relevantních dat pro hromadný/výhodnější nákup energií. Mezi tento typ zákazníků se začínají řadit i bytové domy a SVJ.

Měřidla energií a vody vlastní dodavatelé nebo distributoři, kteří obvykle nemají zájem data o spotřebě poskytovat nebo sdílet, protože jejich jediným zájmem je správně a včas vyfakturovat. Ale i tady se situace začíná pomalu měnit - soudě podle jejich zájmu o nové technologie typu Internet věcí, který už dnes nabízí širokou škálu uplatnění v oblasti kontroly, měření a dohledu.

Ing. Jaromír Charvát
Ing. Jaromír Charvát

Společnost SOFTLINK vyvinula speciální radiovou technologii včetně aplikačního softwaru pro dálkové odečty měřidel energií a vody. V současné době realizujeme on-line monitoring elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů a vodoměrů v počtech desítek tisíc měřidel. Dokážeme realizovat odečty z různých typů měřidel, od různých výrobců a ze všech možných objektů počínaje bytovými domy přes administrativní budovy, logistická centra, obchodní centra a průmyslové objekty.

Ing. Jaromír Charvát, CEO SOFTLINK